Styret er selvfølgelig svært skuffet over at forslaget i mulighetsstudien ikke har blitt tatt til følge og har tungt for å akseptere henvisningen til kommentarene fra helsevernenheten og plan- og bygningsetaten. De møtene vi har hatt med representanter fra begge etater har klarlagt at ingen av kommentarene er basert på regelverksreferanser, kun på skjønn. Plan- og bygningsetaten var også tydelig, både skriftlig og muntlig, på at de ikke har foretatt en formell evaluering av mulighetsstudien. 
 
Vår bekymring er at vi aldri har fått en reell mulighet til å diskutere og evaluere kommentarene fra etatene, og at disse kommentarene fra enkeltpersoner i etatene blir stående som grunnlag for beslutningen. 

Som en konsekvens av dette vedtaket har byråden også igangsatt en revurdering av tidligere tomtesøk for å se på alternative tomt til en 11’erbane, i nærområdet til Søreide sentrum. Søreide IL har vært i oppstartsmøte med kommunen og dette arbeidet må påberegnes å pågå ut i starten av 2023. Idrettslaget vil være en bidragsyter i denne prosessen. 

Idrettslagets hovedmålsetning er å sørge for at bystyrevedtaket fra 2010 om å etablere en 11’erbane i nærområdet på Søreide blir realisert og vi er derfor positive til at arbeidet med å se etter andre muligheter enn skoletomten nå blir igangsatt. 

Vi får mange spørsmål om status og saksgang og vil derfor gjennom denne artikkelen gi dere innblikk i saken, sakshistorie og de kommentarer vi har fått fra nevnte etater.  

Saksinformasjon 

Bergen kommune har engasjert Rambøll til å utarbeide reguleringsplan for en ny ungdomsskole på Søreide. Forslag til reguleringsplan er ferdigstilt og sendt på intern høring i Bergen kommune og vil til høsten komme til offentlig høring. 

I desember 2010 besluttet bystyret at det skal anlegges en 11’erbane på Søreide. Søreide IL har derfor bestilt en mulighetsstudie for å utrede muligheten for å kunne kombinere ny ungdomsskole med en 11’erbane. 

Søreide Idrettslag presenterte 17. desember 2021 en mulighetsstudie til byråd og byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. Mulighetsstudien konkluderer med at det kan bygges en skole som tilfredsstiller alle krav i skolebruksplanen, en 11’erbane som tilfredsstiller krav til full utbetaling av tippemidler samt Fysak på samme tomt som pågående regulering.  

Som en konsekvens av mulighetsstudien ble den pågående reguleringen satt på vent, mens kommunen vurderte om mulighetsstudien skulle tas til følge. 

I et møte med byråd og Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett medio mars 2022 ble Søreide IL presentert for en tilbakemelding på utearealer og muntlig fortalt at andre etater har kommentarer, som ikke er forelagt idrettslaget. I etterkant av møtet oppfordret idrettslaget skriftlig  byrådsavdelingen til oversendelse av eventuelle kommentarer slik at disse eventuelt kan avklares. 

I et møte med FAU ble Idrettslaget muntlig forelagt at det skal være kommentarer fra Helsevernenheten på lysinnslipp og bruk av tak som uteområde – henvist til vindforhold.  

Søreide IL sin avklaring til kommentarer fra Helsevernenheten følger lenger nede i artikkelen. 

Etter flere henvendelser til Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett og Plan- og bygningsetaten ble det 6.mai gjennomført et møte med rådgivere i Plan- og bygningsetaten hvor Søreide IL ble forelagt etatens kommentarer. 

I forkant av og i møtet ble det understreket at kommentarene som var sendt til Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett ikke kan ansees som formelle. Kommentarer er basert på innsyn i mulighetsstudien og hvilke effekter dette kan få. Hverken i forkant av eller i møtet har det blitt henvist til regelverk, men utelukkende til skjønn og subjektive vurderinger. 

Søreide IL sin avklaring til kommentarer fra Plan- og bygningsetaten følger lenger nede i iartikkelen. 

I møtet med Plan- og bygningsetaten ble idrettslaget informert om at saksbehandlingen av reguleringen er gjenopptatt uten at mulighetsstudien er hensyntatt.  

Oppsummert; 

 • har saken aldri vært oppe til en objektiv vurdering og det kan konkluderes med at Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett har tatt en beslutning basert på uformelle subjektive vurderinger og kommentarer fra enkeltpersoner i Helsevernenheten og Plan- og bygningsetaten. 

 

Historie; 

 • 2010 – Bystyret vedtar 11er-bane på Søreide 
 • 2012 – Kvistimyri/Grunnane pekt ut som beste alternativ 
 • 2013 – Byrådet vedtar 11er-bane i Grunnane 
 • 2020 – Område i Grunnane defineres til idrettsformål i ny KPA 
 • Mai 2021- Byråd for barnehage, skole og idrett informerer om at Grunnane er vanskelig å realisere (utløsing av tomt, tomteforhold, rekkefølgekrav) 
 • Juni 2021 – HRP engasjeres til å utarbeide en mulighetsstudie for å kombinere 11er-bane med ny ungdomsskole på Søreide. 

Som historien viser fikk Søreide IL først i mai 2021 beskjed om at det ikke lar seg realisere å etablere en 11’erbane i Grunnane, et område som ble vedtatt til 11’erbane av byrådet i 2013. Dette er bakgrunnen for at mulighetsstudien kom sent i forhold til den pågående reguleringen av ny ungdomsskole. 

Med bakgrunn i den pågående og gjennomført fortetning av Søreide er det slik idrettslaget ikke kan se at det er arealer tilgjengelig for en 11’erbane på Søreide, uten at dette kombineres på tomten for den nye ungdomsskolen.   

 

Resultat av mulighetsstudien 

 • Ungdomsskole til 400 elever – innfrir alle krav i nylig utrullert skolebruksplan. 
 • Fullverdig 11-erbane – innfrir krav til full utbetaling av tippemidler. 
 • Fysak – løser kommunens utfordring med å finne tomt til fysak i Ytrebygda. 

Alle ovennevnte er bystyrevedtak som er på overtid for å lukkes. 

 • Trygt uterom 
  • Sykkelparkering under tak for 200 sykler. 
  • 1500 m2 overbygget uteområde med 8-9 meters takhøyde, som også vil være et unikt samlingspunkt for nærmiljøet. 
  • Økt uteareal gjennom sambruk med idrettsanlegg – målsetning i skolebruksplan. Totalt uteareal medregnet tilknyttede tilleggsarealer ved skolen er 39,95 m2 pr. elev. 
 • Granulatfritt kunstgress – ingen innfyll. 
 • Gåbyen Bergen 
  • Fjerner behov for transport til trening og kamp på Varden og Sandsli. Redusert utslipp ca. 100 Tonn CO2 pr. år. 
  • Ingen behov for nye parkeringsplasser i Søreide sentrum, sambruk med eksisterende parkering. 
 • En bærekraftig beslutning – innfrir bærekraftsmål;  
  • 3. God helse og livskvalitet.  
  • 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn 
  • 13. Stoppe klimaendringene. 
 • Hensyntar nærmiljøet 
  • Utnytter tomtens topografi.  
   • Skolen bygges over 2.etasjer på nivå med eksisterende 5’erbane. 
   • Fotballbanen legges på taket av skolen, på nivå med Ytrebygdsveien. 
  • Ivaretar utsikt til Dolvika fra Ytrebygdsveien og for nærliggende bebyggelse. 
  • Ivaretar krav til samfunnsservice i Plan- og Bygningsloven, knyttet mot fortetting på Søreide. 

Mulighetsstudien dokumenterer at tomten kan kombineres med en fullverdig 11’erbane og innfri alle krav skolebruksplanen stiller til en ungdomsskole. Studien omfatter ikke detaljregulering og setter derfor ingen føringer for en kombinasjon av løsninger fra den pågående reguleringsplanen. 

  

Søreide IL sine avklaringer av kommentarer fra etater i kommunen 

I møter med Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett har Søreide IL fått en skriftlig tilbakemelding på uteområder, skriftlig (email) og muntlig (i møte) forelagt kommentarer fra Plan- og bygningsetaten og muntlig (i FAU-møte) forelagt kommentarer fra Helsevernenheten mot lysinnslipp og bruk av tak som uteområde. 

1. Uteområde  

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett hevder at mulighetsstudien ikke i tilstrekkelig grad gir gode utearealer utover 11’erbanen, og vil heller ikke forholde seg tilknyttede tilleggsarealer i sine beregninger. På tross av at pågående regulering av ny ungdomsskole inkluderer disse arealene. 

I tabellen under har vi basert på byrådsavdelingen sin beregning sammenlignet uteområdet for den pågående reguleringen og Søreide IL sin løsning, kun hensyntatt skoletomten med et areal på 11827 kvm.  

 

 

Pågående regulering 

Søreide IL mulighetsstudie 

Skoletomt  

11 827 kvm. 

11 827 kvm. 

-bygningsavtrykk 

2500 kvm. 

5529 kvm. 

+uteareal under tak (8-10 m. takhøyde) 

 

1586 kvm. 

= tilgjengelig uteareal  

9327 kvm. 

7866 kvm. 

Areal pr. elev 

23,31 m2

19,66 m2

+ fotballbane på tak areal pr. elev 

 

13,82 m2

Tilgjengelig uteareal pr. elev 

23,31 m2

33,48 m2

Elevenes totaltilbud vil være betydelig større med en fotballbane og et relativt stort uteområde under tak som tillegg til øvrig uteareal.  

I tillegg kommer tilknyttende tilleggsarealer rundt ungdomshuset, lærerboligen og området mellom eksisterende vei til 5’erbane og sjø. Dette vil gi et totalt uteområde på 39,95 m2 pr. elev, og 20 m2 pr. elev utenom fotballbanen.  

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett hevder at fotballbanen ikke kan medregnes som uteområde. I Bergen kommune er det en rekke fotballbaner som inngår i skolens totale uteområde. Helsedirektoratet (rapport IS-1130/2003) ser helst at banens areal ikke utgjør mer enn 50 % av det totale arealet som er tilgjengelig. De legger også stor vekt på allsidige tilbud i uteområdet og skriver blant annet:  

Utformingen må fremme lek og motorisk utvikling, stimulere til egenaktivitet, men også til organiserte aktiviteter bl.a. i undervisningen. Alle elever må kunne bruke utearealet. 

Søreide IL kan ikke se at mulighetsstudien er i strid med lovpålagte krav eller håndtering av Helsedirektoratets anbefalinger.    

2. Manglende lysinnslipp til undervisningsarealer. 

Søreide IL har fått muntlig referert at Helsevernenheten har kommentar til manglende lysinnslipp til undervisningsarealer. 

Alle undervisningsarealer i mulighetsstudien er plassert ut mot åpent lende. I forbindelse med utarbeidelse av mulighetsstudien har Helsevernenheten vært rådført for å sikre at krav til lysinnslipp har blitt ivaretatt.  

Kommentar må være basert på misforståelser eller manglende kunnskap til studien. 

3. Bruk av tak til fotballbane. 

Søreide IL har fått muntlig referert at Helsevernenheten har kommentar til at tak skal benyttes til fotballbane og uteområde. Referert til påvirkning fra ytre miljø – vind. 

Mulighetsstudien utnytter tomtens topografi og bygger skolen inn i terrenget. «Taket» hvor banen er plassert er en forlengelse av eksisterende terreng og på nivå med Ytrebygdsveien. Dette er i praksis det laveste området hvor folk ferdes på Søreide. Basert på den lave beliggenheten (høyde over havet ca. 17m) er området også naturlig skjermet mot vind fra nord, øst og sør. 

Kommentaren er urimelig og kan umulig være basert på faglig underlag.  

4. Planforslaget må omarbeides. 

 Idrettslaget har også blitt forelagt at en regulering av mulighetsstudien kan føre til 2-3 års forsinket åpning av ny ungdomsskole på Søreide. Planlagt åpning er 2025, som da vil kunne forsinkes til august 2028. Søreide IL er innforstått med at dette vil medføre en ulempe, men er av en klar formening om at de fremtidige fordelene for nærmiljøet og oppvekstsvilkårene for barn og unge på Søreide oppveier disse ulempene. 

5. Det kan ikke utvikles et lokalsenter på kommunen sitt areal. 

Dette er en subjektiv vurdering. Dersom vi legger vår tolkning av et godt lokalsenter til grunn mener vi prosjektet i stor grad tilfredsstiller dette: 

 • Samlokalisering av skole og idrett med Fysak (ikke organisert idrett), fotballbane med klubblokaler, 1500m2 overbygget uteareal med mulighet for blant annet klatrevegg, basketkurv, skaterampe/bowl, Parkour eller andre løsninger man anser som hensiktsmessige. 

Slik vi ser det legger forslaget opp til et attraktivt område med bred appell i lokalbefolkningen. 

6. Skolen vil ikke få god nok kvalitet på uteareal og trafikkløsning. 

Dette er en subjektiv vurdering og mangel på vilje til å utnytte totalarealet på en alternativ måte til den pågående reguleringen. Bygningsmassen er annerledes og det vil nødvendigvis kreve en annen opparbeidelse av utearealet. Den pågående reguleringen legger opp til utstrakt bruk av nivådeling av uteområdet, dette unngås i vår løsning. Det totale tilgjengelige utearealet pr. elev blir betydelig høyere med en skole kombinert med en 11’erbane. 

7. Konstruksjonen blir dominerende, på en eksponert tomt. 

Det er ikke definert hvorfor denne konstruksjonen ansees som mer dominerende enn i den pågående reguleringen. 

Konstruksjonen blir annerledes, men ikke nødvendigvis mer dominerende. Selve skolebygget er lavere og vil på den måten ta mindre utsikt fra naboer. En fotballbane på taket vil også gi bygget en grønn, enhetlig overflate som i større grad enn et vanlig tak går i ett med naturen. 

8. Prosjektet vil legge store restriksjoner på bruk av nabotomt. 

 Uklar kommentar. Nabotomt har en høy skjæring mot eksisterende vei og det vil ikke være unaturlig at fremtidig bebyggelse blir lagt inn mot denne skjæringen for maksimal utnyttelse av sol – og utsiktsforhold. Det er også begrensninger i byggehøyde og arealutnyttelse i områderegulering for Søreide sentrum. Samlet er det svært usikkert om et bygg som utnytter topografien vil få noen negativ påvirkning på arealutnyttelsen på nabotomten. 

 

Artikkel i Fanaposten 24. mai 2022.  

Vi har notert oss at byplansjef Aslaug Aalen i Fanaposten referer sin innstilling “på grunnlag av føringene i kommuneplanens arealdel om utvikling av lokalsenter og ungdomsskole”.  

Det er vanskelig for styret å forstå grunnlaget for innstillingen når kommuneplanens arealdel har en rekke andre føringer for Bergen kommune sine beslutninger i plansaker. Vi har valgt å kommentere med sitater fra kommuneplanens arealdel (KPA); 

1. GÅBYEN

En kompakt by: 

 • gir bedre folkehelse ved å tilrette for mer fysisk aktivitet og sosiale møtesteder 
 • har korte avstander som åpner for en enklere hverdag 
 • gir urbane kvaliteter og mangfoldig tjenestetilbud 
 • gir mer aktivitet og dermed mer trygghet i sentrum 
 • gir mindre biltrafikk og grunnlag for redusert støy- og luftforurensning. 

6. BÆREKRAFTIG TRANSPORT

Gåbyen fungerer godt når alt vi trenger i hverdagen ligger i nærområdet. Butikk, fritidstilbud, skoler og servicefunksjoner må være i bydelen og lokalsentrene. 

8. OFFENTLIGE FUNKSJONER

Bergen skal videreutvikle en kompakt bystruktur med et nettverk av senterområder. Skoler, barnehager, idrett, helse- og omsorgstjenester og kulturtilbud skal plasseres slik at de styrker senterstrukturen og bygger opp under nærmiljøkvaliteter i gangavstand fra boligene. 

Kommunen skal være en pådriver og tilrettelegger for en kompakt byutvikling. Etablering av offentlig infrastruktur i et transformasjonsområde er et viktig signal til private aktører om kommunens ambisjoner og er med på å dra i gang en ønsket byutvikling. 

 Etablering av offentlig infrastruktur i sentrale områder krever at kommunen: 

 • samlokaliserer de offentlige tjenestene.
 • fremmer sambruk av offentlige bygninger 
 • aksepterer reduserte utearealnormer for skoler og barnehager 
 • utvikler offentlige anlegg som sosiale og integrerende møteplasser for nærområdet 
 • styrker koordinering mellom byrådsavdelingene som leverer den offentlige infrastrukturen 

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel ;  

§8.2 Generelle krav

8.2.5 Bergen skal utvikles som en gåby, med gode lokalsentre, offentlige møtesteder, og mest mulig av hverdagens behov innenfor gang-/sykkelavstand fra boligen. Det skal sikres sammenhengende og attraktive gang- og sykkelforbindelser.  

8.2.6 Det skal sikres kvalitet i arkitektur og byromsutforming. Det skal legges vekt på nytenking, universell utforming og innovasjon for bygninger og byrom med viktige allmenne funksjoner. 

8.2.9 Nye byggetiltak skal ha god terrengtilpasning med minst mulig bruk av store skjæringer, fyllinger og murer.  

8.2.10 Utforming av byrom skal så langt det er mulig tilpasses barn og unge. 

§13 Barn og unge

13.2 Reguleringsplaner skal vurdere behov for areal for barnehage, skole, idrett, barn og ungdom. Retningslinjer; Oppvekstmiljøet skal ha fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som samsvarer med tilgjengelig kunnskap om barn og unges behov.