Mulighetsstudien har vært presentert til Idrettsrådet og byråd. Det har vært en god dialog med begge parter og Søreide IL avventer nå videre behandling av klubbens innspill.

Studien konkluderer med at en slik kombinasjon er gjennomførbar og kan gi flere muligheter og kvaliteter for både elever, idrettslag og lokalmiljøet enn først antatt;

  • Løsningen kan i tillegg til ungdomsskole og fotballbane gi rom for en Fysak om det er ønskelig og hensiktsmessig.
  • Sykkelparkering under tak til 200 sykler.
  • 1500 m2 uteareal/torg under tak, med stor takhøyde som sikrer lysinnslipp.
  • Ivareta utsikt til sjø og fjord ved at fotballbanen kommer i samme nivå som dagens veiløsning.
  • Tribune som også kan fungere som utendørs amfi for skolen.

Bakgrunnen for at Idrettslaget har bestilt studien er at vi i mai ble informert av kommunen om at en etablering av 11'erbane på Kvistimyri/Grunnane kan bli vanskelig å realisere, på tross av at området er avsatt til idrettsformål i KPA (Kommunearealplan). Det henvises da til utløsing av tomt, tomtens beskaffenhet og sannsynlige rekkefølgekrav knyttet til adkomst. 

Arbeidet med en detaljeregulering av en ny ungdomsskole er pågående og sett i ettertid var det derfor bra at vi fikk denne avklaringen i forhold til Kvistimyri, slik at det var tid til å utrede dette alternativet gjennom en studie.

Sammen med HRP har vi kommet frem til en løsning vi mener vil være en kvalitetsheving av Søreide sentrum. Dette vil bli et naturlig samlingspunkt for beboere i alle aldre og en god utnyttelse av en tomt i et område med mål om fortetting. Vi kan nå ta frem igjen det gamle slagordet; "Søreide mer enn en rundkjøring".

Vedlagt kopi av dagens artikler i BA og Fanaposten