Styret foreslår to nærmiljøanlegg på skolens område og skolens ledelse og eier er positive til forslagene.
Det ene nærmiljøanlegget er en utendørs innebandybane som skal stå fastmontert hele året.
Det andre nærmiljøanlegget består i å legge et miljøvennlig kunstgress på grusbanen på skolen.
Begge forslagene vil bli nærmere presentert på årsmøtet.
 
Påmelding
 
 
Saksliste;
 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent.
 3. Velge protokollfører.
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
  1. Vedta revidert Lovnorm for Søreide Idrettslag
   §16 pkt.14 a) I forbindelse med opprettelse av esport foreslår styret å øke antall medlemmer i styret. Ny tekst; Styre med leder, nestleder, 4 styremedlem(mer) og 1 varamedlem(mer).
   §16 pkt.14 b) I henhold til ny lovnorm skal kontrollutvalget fungere som revisor for idrettslag med under 5 MNOK I omsetning. Styret foreslår at revisorer inngår i kontrollutvalget, som betyr at kontrollutvalget utvides med 1 medlem. Ny tekst; Kontrollutvalg med 3 medlemmer og 1 varamedlem.
  2. Styret ber om fullmakt til å bruke av idrettslagets sparemidler til å etablere utendørs innebandybane på skolens område i løpet av 2021. Viser til egen presentasjon av saken i årsmøte.
  3. Styret ber om fullmakt til å bruke av idrettslagets sparemidler til å legge kunstgress på den eksisterende grusbanen på skolens område i løpet av 2021. Viser til egen presentasjon av saken i årsmøte.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
  1. Håndballutvalget foreslår å utvide treningsavgiften for håndball med 125,- for alle aktive håndballspillere for å dekke inn egenandel ved engasjement av trenerkoordinator. Dersom ordningen med trenerkoordinator avsluttes skal treningsavgiften reduseres tilsvarende.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
  1. Styret ber om fullmakt til å vurdere reduksjon av treningsavgiften for 2021/2021-22 som følge av redusert tilbud grunnet Coronarestriksjoner. Dette avhenger ekstraordinær støtte til idrettslaget fra det offentlige.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
  1. Styre med leder, 4 styremedlemmer
  2. Kontrollutvalg med 3 medlemmer og 1 varamedlem.
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  5. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
 
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
 
Saksdokumenter ligger vedlagt.