Instruks politiattest

Alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, må fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

I en slik attest vil det fremgå om den som er omfattet av attesten er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av alvorlige lovbrudd som seksualforbrytelser, vold- og narkotikaforbrytelser.

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. For andre oppgaver vil idrettslaget foreta en konkret vurdering av oppgavene som skal utføres. Er det tvil om det skal innhentes politiattest skal idrettskretsen kontaktes.

Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattestordningen, og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. Dette skal gjøres gjennom et styrevedtak, slik at det kan dokumenteres hvem som til enhver tid har og har hatt dette ansvaret. Hvem som er politiattestansvarlig fremkommer i klubbens organisasjonsplan som er tilgjengelig på klubbens hjemmeside.

Det kreves politiattest for følgende roller i Søreide idrettslag
- Lagleder
- Trener
- Trenerveileder
- Tilsynsvakt
- Dommeransvarlig
- Dommer (fra fylte 15 år)
- Fair play-ansvarlig
- Ungdomsutvalg
- Barneidrettsansvarlig
- Rekrutteringsansvarlig
- Ansvarlig for Treningsøkta og teknikkmerke

Søknadsprosedyre

For politiattestansvarlig

  • Politiattestansvarlig skal fylle ut følgende (link) skjema, og sende dette til de personene som skal fremvise attest sammen med lenken til denne nettsiden som beskriver formålet bak ordningen og søknadsprosessen.
  • Politiattestansvarlig skal lage et godt system for registrering og oppfølging av ordningen. Som et minstekrav for oppfølging av ordningen skal politiattestansvarlig lagre opplysninger om:
    - hvem som har blitt avkrevd politiattest med kontaktinformasjon, for hvilke
    oppgaver/funksjoner, og dato for når dette ble avkrevd
    - dato for fremvisning

For søker av politiattest

Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet. Innhenting av politiattest er gratis. Dette kan gjøres elektronisk for alle, men for de mellom 15 og 18 år må det vedlegges en fullmakt fra foresatte. Når det søkes om politiattest, må det vedlegges en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest, ref “for politiattestansvarlig”.

  • Det er enkelt å søke politiattest på nett
  • Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk, og må sende søknaden per post, enten på bokmål eller nynorsk. Søknaden sendes til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø